Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Jana Machová, Helena Haškovcová, Martina Ženíšková, Mgr. Hana Machová, Mgr. Martina Němcová a Dan Němec - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Družina je ve školním roce 2021/2022 rozdělena do 6. oddělení:
I. oddělení - 1.A + část 1.C – Jana Machová
II. oddělení -  2.A + část 2.B – Helena Haškovcová
III. oddělení – 3.B + část 2.B – Mgr. Hana Machová 
IV. oddělení – 4. třídy – Dan Němec
V. oddělení – 1.B + část 1.C – Martina Ženíšková
VI. oddělení – 3A + 5.třídy – Mgr. Martina Němcová

(dítě obdrží informaci, do kterého oddělení je přiděleno)

Vzhledem k nařízením a doporučením MŠMT nebude tento školní rok školní družina zajišťovat dětem pitný režim. Ve třídách je k dispozici pitná kohoutková voda.

Rodičům ani jiným osobám není povolen vstup do pavilonu školních družin. V případě potřeby osobní konzultace je třeba se individuálně domluvit s danou vychovatelkou/vychovatelem. V družině mají děti k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám dětí. Dobu po obědě děti věnují odpočinkovým činnostem (povídání ve skupině, společné či samostatné čtení, volné kreslení a malování). Následují činnosti zájmové a to pracovní (hry se stavebnicemi, karetní a deskové hry apod.), výtvarné a hudební (volné či organizované tvoření, poslech hudby, zpěv) a sportovní (procházka v parku, kolektivní hry, hry ve sportovním areálu školy).

Družina také spolupracuje s Centrem volného času Poškolák, připraví děti na odchod na zájmové kroužky. Děti si poté vyzvedne vedoucí kroužku.

Ve 14.00 hod odchází všechny děti z družiny ven do přírody. Obvykle jsou v zahradním či sportovním areálu školy nebo v zámeckém parku. V době po 15. hodině se děti vrací do družiny a následuje čas na svačinu. Děti zde mají možnost volného programu, hraní (činnosti odpočinkové a zájmové). V případě zájmu si vypracují domácí úkoly (výjimkou jsou žáci 1.třídy).

Velká pozornost je věnována rozvíjení vztahu dětí k sobě samým, druhým a přírodě. Hlavním cílem nás všech je, aby se děti ve školní družině cítily příjemně a těšily se na společné hry a nové zážitky.

Mobilní telefon do školní družiny 605 230 857

Provozní informace:
  • ŠD je v provozu 6:00 – 7:30 a 11:25 – 17:00
  • ŠD je v plném provozu první i poslední den školy – děti jsou vyzvedávány ve školních šatnách (pokud do ŠD přihlášené dítě nejde, dejte mu, prosím, písemnou omluvenku)
  • v případě půlených hodin si vychovatelka vyzvedne žáky ve školní třídě před začátkem dané hodiny a odvede je do ŠD, po skončení vyučovací hodiny je přivede zpět; tato služba se týká všech dětí, nejen těch, které jsou zapsané do ŠD
  • v době 14:00-15:00 jsou všechna oddělení venku (hřiště, park) – vyzvedávání dětí není možné 
  • omluvenky se ukazují/odevzdávají vychovatelce -  bez písemné omluvenky nelze dítě samo pustit (pokud nemá samostatný odchod v zápisním lístku)
  • poplatek za školní rok – platný pro děti z prvních tříd a nově přihlášené děti - činí 1000Kč a je splatný do 25.9. na účet školy 566 595 349/0800; do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte, za které platíte
  • dětem, které navštěvovaly školní družinu loňský rok (2020/2021), bude výše poplatku sdělena individuálně v průběhu prvních dvou týdnů v září 
  • v případě, že vaše dítě již ŠD navštěvovat nebude, budete informováni o tom, že si máte zažádat o vrácení přeplatku za loňský rok