Jsme úplnou základní školou s 11 třídami 1. stupně a 8 třídami 2. stupně, kterou navštěvuje kolem 440 žáků. Součástí školy je také 5 oddělení školní družiny a školní jídelna. Škola vyučuje podle vzdělávacího programu ŠVP - Škola pro život, dle kterého jsme začali vyučovat od školního roku 2007/2008. Hlavní prioritou naší školy je kvalitní výuka a výchova žáků ve všech třídách, to znamená splnění následujících předpokladů: kvalifikovaný pedagogický sbor, dobré vybavení učeben a vytvoření pohodového prostředí, ve kterém se děti, zaměstnanci i rodiče cítí příjemně. Snažíme se být školou otevřenou pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost, proto pořádáme koncerty, představení, výstavy, na kterých Vás rádi přivítáme. Našim žákům poskytujeme základní vzdělání, tzn. chceme je naučit dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Od školního roku 2007-2008 vyučujeme angličtinu od 1. třídy a němčinu od 6. třídy jako povinný předmět. Od 6. třídy si žáci mohou vybrat z několika volitelných předmětů (konverzace v jazycích, základy administrativy, atletika, zdravotní výchova, cvičení z českého jazyka a matematiky, informatika). Výuku se snažíme dětem obohatit akcemi, které rozvíjí tvořivost, fantazii a přispívají k zvýšení zájmu dětí o některé výukové předměty. Celoškolní soutěže, kurzy, besedy, návštěvy kina, divadel, planetária, muzea - to vše je úzce spojeno s tím, co se děti učí. Tyto akce nemalým dílem také přispívají k výchově dítěte v slušného, citlivého a vnímavého člověka.

Pro jednotlivé ročníky jsou každoročně připravovány tyto aktivity:
3. třídy - týdenní lyžařský kurz
4. třídy - týdenní škola v přírodě, turistika v různých částech naší vlasti (květen)
3. a 4.třídy - plavecký výcvik
5. třídy - ozdravný týdenní pobyt v Itálii týdenní škola v přírodě
6. třídy - cyklistický kurz na Šumavě (září)
7. třídy - lyžařský výchovně vzdělávací zájezd (pro nelyžaře, lyžaře)
8. - 9. třídy - lyžařský, snowboardový zájezd (pro zkušené lyžaře, snowboardisty)
9. třídy - vodácký třídenní kurz - rafty, Vltava (červen)
6. - 9. třídy - projekt Edison (výuka se zahraničními studenty)
 
Kromě těchto „velkých“ akcí je připravena celá řada výukových, výchovných, společenských, kulturních a sportovních akcí, olympiád a soutěží, které jistě přispějí ke zvyšování úrovně výchovně vzdělávacího procesu ve škole.