Škola na Hluboké má poměrně bohatou a dlouhou historii. První zmínky o škole v Podhradí sahají až do roku 1681, kdy byl zdejším kantorem Jiljí Jilemnický. Ale škola v pravém slova smyslu je připomínána teprve v roce 1688. O místě, kde se tenkrát vlastně vyučovalo, nic nevíme, ale známe jméno rektora zdejší školy - Václava Sušického. Roku 1712 podhradská obec začala stavět školu v Horní ulici (dnes čp. 137). Děti byly tehdy vyučovány zámeckým varhaníkem. Protože počet dětí stále vzrůstal a prostory pro výuku byly nedostačující, koupila obec roku 1792 dům na dnešní Masarykově třídě čp. 36. Jednalo se pouze o jednu třídu, která byla v letech 1825 - 1826 rozšířena na tři učebny. Kromě učitele byli přibráni dva učitelští pomocníci. Pro zajímavost - učitel pobíral 194 zlatých 40,5 krejcaru ročně, pomocníci 70 zlatých. Školní docházka byla povinná od 6 do 12 let. V letech 1886 - 1887 byla postavena nová školní budova na hlavní třídě (dnes čp. 52). Hlubocká škola se také rozdělila na chlapeckou a dívčí. Chlapci zůstali ve staré budově, děvčata se přesunula do nového objektu. Výuka na měšťanské škole byla zahájena v dubnu 1920 ve schwarzenberské zalesňovací kanceláři a od 1. listopadu 1920 se přesunula do někdejší lednice knížecího pivovaru. Podmínky, v nichž se tehdy děti učily, se nám dnes zdají až neskutečné: v pouhých dvou třídách se tísnilo přes 100 žáků! Staré objekty byly však pro výuku stále méně dostačující. Proto byl od roku 1947 navrhován pozemek na okraji zámeckého parku (naproti tehdejšímu Masarykovu sociálnímu domu) jako vhodné stavební místo pro novou školu. Je to místo, kde stojí současná základní škola. Od 1948 do roku 1982 sídlila hlubocká základní osmiletá škola ve čtyřech budovách a v roce 1959 muselo být pro velký počet žáků a nedostatek prostoru dokonce zavedeno střídavé vyučování: část dětí se učila dopoledne, část chodila do školy odpoledne. Nakonec bylo ale rozhodnuto o výstavbě nové školy na pozemku, který byl vybrán již v lednu 1947. V roce 1979 se zde započalo s výstavbou areálu moderní pavilonové školy o osmnácti třídách a v sobotu 28. srpna 1982 byla školní budova Historie 02 slavnostně předána do provozu. Později k ní přibyl ještě pavilon mimoškolní výchovy, fotbalové hřiště a tenisový kurt. V nedávné minulosti byl upraven prostor s venkovní lezeckou stěnou a prolézačkami pro školní družinu a pro zdravý pohyb dětí o přestávkách. V areálu byla vybudována unikátní venkovní třída, která slouží k výuce dětí pod širým nebem. Velkou investicí byla rekonstrukce hygienických zařízení a rozšíření internetové sítě do celé budovy. Byla vybudována nová počítačová učebna, jejíž moderní zařízení slouží žákům od školního roku 2005/2006. Následně byla vybudována další moderně vybavená učebna ICT pro 2. stupeň, kterou žáci využívají od roku 2007. Povedlo se také vybudovat nové učebny jazyků, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy a zrekonstruovat školní kuchyňku. Další vítanou změnou bylo vybudování a otevření víceúčelového venkovního hřiště s umělým povrchem. Některé prostory v pavilonu školní družiny jsou od roku 2003 využívány pro mimoškolní činnost dětí - další informace v odkazu Centrum volného času dětí a mládeže.