Pokyny k vyplňování přihlášky

POZOR! Změna školského zákona

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (týká se i soukromých škol).
 • Jednotná zkouška se nekoná do oborů s talentovou zkouškou, výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou.
 • Pokud uchazeč podá dvě přihlášky, koná dvakrát zkoušku, do hodnocení se mu započítává vždy lepší výsledek.
 • Testy jednotné zkoušky zajišťuje Cermat a nepřipravuje žádné testy v knižní ani online podobě ani nepořádá žádné přípravné kurzy.
 • Testy budou centrálně vyhodnocovány.
 • Ukázkové úlohy a ilustrační testy naleznete na stránkách www.cermat.cz
 • Pozvánku ke zkoušce pro 1. kolo zasílá ředitel SŠ 14 před jejím konáním

Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce může (nemusí) ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací zkoušku (obsah a formu stanovuje ředitel školy).

Ředitel SŠ hodnotí uchazeče podle:
 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky (na přijetí žáka se podílí nejméně 60 %, u Gymnázií se sportovní přípravou minimálně 40%)
 • Hodnocení z předchozího vzdělávání (1. a 2. pol. 8 roč., 1. pol. 9. roč.)*
 • Výsledků školní zkoušky (pokud se koná)
 • Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Ředitel SŠ zveřejní pro 1. kolo přijímacího řízení: jednotná kritéria přijímání, způsob jejich hodnocení a počet přijímaných uchazečů
do 30. 10 2016 (pro obory s talentovou zkouškou)
do 31. 1. 2017 (pro ostatní obory)

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín
12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory

18. dubna 2017 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín
19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory

20. dubna 2017 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia!!!

V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 11. 5. a 12. 5. 2017

Termíny talentových zkoušek:
na uměleckých školách: 2. – 15. 1. 2017
na konzervatoři: 15. 1. 2017 – 31. 1. 2017

na Gymnáziu se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2017

Žák, který podává přihlášku(y) na obor s talentovou zkouškou, může podat do 1. 3. 2017 ještě 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole nemůže být důvodem pro stanovení náhradního termínu.

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání (bez maturitní zkoušky) se koná v období 22. 4 – 30. 4. 2017.

Informace o kritériích přijímání a počtu přijímaných uchazečů najdete na stránkách příslušné školy..

 

Přihláška na SŠ

 • V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
 • Žáci 9. ročníků obdrží přihlášky od třídních učitelů začátkem ledna
 • Žáci 5. a 7. ročníků si přihlášky obstarají sami v prodejně SEVT nebo stáhnou z internetu
 • Vyplněné přihlášky odevzdají žáci ke kontrole a potvrzení třídnímu učiteli ZŠ, ředitel přihlášku podepíše a opatří razítkem školy – v době od 1. 2. do 10. 2.  2017
 • Zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli SŠ (osobně nebo poštou – vždy doporučeně, schovat si doklad), kam se hlásí ke studiu:do 30. 11. 2016 (do oborů s talentovou zkouškou)do 1. 3. 2017 (do oborů bez talentové zkoušky),
 • Na druhé kolo a další kola přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášku sami, to stejné pokud přihlášku zkazí nebo ztratí 
 • Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce údaje o škole, kam podává druhou přihlášku, školy musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.
 • Součástí přihlášky mohou být dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ, např. doklady o výsledcích v různých soutěžích, olympiádách, doklady o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání př. v JŠ, ZUŠ. (Pořídit kopie, zkonzultovat se SŠ, zda stačí kopie, anebo zda chtějí úřední ověření).
 • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízeníZápisový lístek (ZL)

 

Zápisový lístek (ZL)

 • ZL slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu.
 • Žák obdrží ZL na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2016 (pro obory s talentovou zkouškou) do 15. 3. 2017 (pro ostatní obory)
 • ZL si osobně vyzvedne na ZŠ zákonný zástupce, který podepisoval přihlášku! Nezapomene občanský průkaz!
 • V případě ztráty ZL se zákonný zástupce i žák dostaví do ZŠ, vyplní žádost a čestné prohlášení. Na ZL je poznamenáno, že se jedná o náhradní ZL.
 •  Zákonný zástupce odevzdá ZL na tu SŠ, kam žák nastoupí. Pokud si podal 2 přihlášky a je přijat na obě školy, vybere si jednu z nich. Na ZL žák vyplní název oboru a název školy, kterou si ke studiu zvolí. Tuto volbu, včetně odeslání ZL, provede do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě:
1. Že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

2. Že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky.

 • Při převzetí ZL bude SŠ ověřovat, zda údaje uvedené na ZL odpovídají údajům na přihlášce.
 • Když byl žák přijat na SŠ v prvním kole přijímacího řízení, nemůže se účastnit dalších kol přijímacího řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům žádné rozhodnutí neposílá! Seznam přijatých zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je žákovi přiděleno v den konání zkoušky. V případě, že se zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo uchazeči zasláno spolu s informací o nekonání zkoušky.

 

Odvolání uchazeče:

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel SŠ odesílá rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že adresát (zákonný zástupce) nebyl zastižen, uloží se zásilka na poště. Když si adresát zásilku nevyzvedne do 10 dnů od uložení, je zásilka považována za doručenou. Po těchto 10 dnech se počítají 3 dny (pracovní), kdy má zákonný zástupce možnost podat odvolání.

Zákonný zástupce musí v odvolání uvést, jakou chybu ředitel při přijímacím řízení udělal.

Odvolání se může podat, až když ředitel SŠ dá rozhodnutí o nepřijetí k poštovní přepravě. Jinak je neplatné!

 

Další kola přijímacího řízení:

Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí KÚ počet volných míst a KÚ zveřejní přehled škol* Možnost podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce uvádíte už jen jednu školu

Koná se nejdříve 14 dnů po vyhlášení, pozvánka zasílána 7 dní před konáním přijímací zkoušky

Informace o volných místech na školách po prvním či dalších kolech přijímacího řízení naleznete na www.kraj-jihocesky.cz, podsekce Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – volná místa

 

Informace o přijímacím řízení:

www.kraj-jihocesky.cz

www.msmt.cz

Užitečné webové stránky

www.infoabsolvent.cz nabízí orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol, možnosti uplatnění na trhu práce, profitest, videoukázky k technickým oborům vzdělání atd.

www.atlasskolství.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol v ČR

www.gwo.cz průvodce světem povolání

www.istp.cz průvodce světem povolání (pracovní náplň, uplatnění na trhu práce, průměrné platové ohodnocení…)

http://www.kraj-jihocesky.cz/1626/podpora_technickeho_vzdelavani.htm informace k stipendijním středoškolským oborům, včetně TV spotů

www.budoucnostpovolani.cz informace o šancích na uplatnění v oboru

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo absolventi v evidenci ÚP podle škol a oborů

 

V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:

za správnost známek, průměrů, podepsání přihlášky a orazítkování

za vyplnění hlavičky ZL, její podepsání ředitelem školy a orazítkování

Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka!Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci.

Možný vzor odvolání