Kariérové poradenství
- poradenská pomoc žákům při volbě povolání

- spolupráce s rodiči žáků v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblastech:
- kariérového poradenství- péče o žáky s SVP
- řešení výchovných a výukových problémů žáků

- přípravy a vyhodnocování plánu pedagogické podpory a IVP