Pokyny k vyplňování přihlášky

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (týká se i soukromých škol).
 •  Jednotná zkouška se nekoná do oborů s talentovou zkouškou, výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou.
 • V prvním kole může uchazeč podat až 2 přihlášky (v dalších kolech není počet přihlášek omezen).
 • Pokud uchazeč podá dvě přihlášky, koná dvakrát zkoušku, do hodnocení se mu započítává vždy lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.
 • Testy jednotné zkoušky, jejich přípravu, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum Ilustrační testy k přijímacím zkouškám naleznete na stránkách www.cermat.cz
 •  Pozvánku ke zkoušce pro 1. kolo zasílá ředitel SŠ 14 před jejím konáním
 • Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce může ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací zkoušku (obsah a formu stanovuje ředitel školy).

Ředitel SŠ hodnotí uchazeče podle:

 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky (na přijetí žáka se podílí nejméně 60 %, u Gymnázií se sportovní přípravou minimálně 40%)
 • Hodnocení z předchozího vzdělávání (vysvědčení ze ZŠ za poslední 3 pololetí)
 • Výsledků školní zkoušky (pokud se koná)
 • Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výsledky v oborových soutěžích, získané dílčí kvalifikace či vzdělání).
Ředitel SŠ zveřejní pro1. kolo přijímacího řízení: jednotná kritéria přijímání, způsob jejich hodnocení a počet přijímaných uchazečů do 31. 10. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou)
                do 31. 1. 2019 (pro ostatní obory)

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín
12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory

16. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín
15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory

17. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

!!! V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 13. 5. a 14. 5. 2019

Termíny talentových zkoušek:
2 termíny v období:
– na uměleckých školách: 2. – 15. 1. 2019
– na konzervatoři: 15. 1. 2019– 31. 1. 2019

– na Gymnáziu se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2019

Žák, který podává přihlášku(y) na obor s talentovou zkouškou, může podat do 1. 3. 2019 ještě 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

Přehled škol s talentovou zkouškou

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole nemůže být důvodem pro stanovení náhradního termínu.

 

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání (bez maturitní zkoušky) se koná v období 22. 4 – 30. 4. 2019. Informace o kritériích přijímání a počtu přijímaných uchazečů najdete na stránkách příslušné školy.

 

Přihláška na SŠ

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky.

 • Žáci obdrží přihlášky od třídních učitelů začátkem ledna.
 • Vyplněné přihlášky odevzdají žáci ke kontrole a potvrzení třídnímu učiteli ZŠ, ředitel přihlášku podepíše a opatří razítkem školy – v době od 11. 2. – 15. 2. 2019
 • Zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli SŠ (osobně nebo poštou – vždy doporučeně, schovat si doklad), kam se hlásí ke studiu:do 30. 11. 2018 (do oborů s talentovou zkouškou) do 1. 3. 2019 (do oborů bez talentové zkoušky),
 • Na druhé kolo a další kola přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášku sami, to stejné pokud přihlášku zkazí nebo ztratí, obstarat si ji můžete v prodejně SEVT nebo stáhnout z internetu.
 • Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce údaje o škole, kam podává druhou přihlášku, školy musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.
 • Součástí přihlášky mohou být dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ, např. doklady o výsledcích v různých soutěžích, olympiádách, doklady o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání př. v JŠ, ZUŠ, (kopie přiložíte k přihlášce).
 • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).

 

Zápisový lístek (ZL)· ZL

slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu.

 • Žák obdrží ZL na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou)do 15. 3. 2019 (pro ostatní obory)
 • Zápisový lístek si osobně vyzvedne na ZŠ zákonný zástupce, který podepisoval přihlášku! Nezapomene občanský průkaz!
 • V případě ztráty ZL se zákonný zástupce i žák dostaví do ZŠ, vyplní žádost a čestné prohlášení. Na ZL je poznamenáno, že se jedná o náhradní ZL.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč či zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy, kam byl přijat ke vzdělání. Na ZL žák vyplní název oboru a školy, kterou si ke studiu zvolí. Tuto volbu, včetně odeslání ZL, provede do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě:
1. že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání proti nepřijetí.
2. že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí o přijetí:
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům žádné rozhodnutí neposílá! Seznam přijatých zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy, zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.
 • Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je žákovi přiděleno v den konání zkoušky.


Odvolání uchazeče:

 • Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a ředitel školy následně odvolání postupuje krajskému úřadu.
 • Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.
 • Přesný vzor odvolání není stanoven, možné vzory odvolání uvádějí některé SŠ na svých stránkách.

 

Další kola přijímacího řízení:

 • Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 •  Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí KÚ počet volných míst a KÚ zveřejní přehled škol.
 •  Možnost podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce uvádíte už jen jednu školu
 •  Koná se nejdříve 14 dnů po vyhlášení, pozvánka zasílána 7 dní před konáním přijímací zkoušky.
 •  Informace o volných místech na školách po prvním či dalších kolech přijímacího řízení naleznete na www.kraj-jihocesky.cz, podsekce Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – volná místa

 

Informace o přijímacím řízení:

Užitečné webové stránky:

 • www.infoabsolvent.cz

nabízí orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol, možnosti uplatnění na trhu práce, profitest, videoukázky k technickým oborům vzdělání atd.

 •  www.atlasskolství.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol v ČR
 • www.gwo.cz průvodce světem povolání
 • www.istp.cz průvodce světem povolání (pracovní náplň, uplatnění na trhu práce, průměrné platové ohodnocení…)
 • http://www.kraj-jihocesky.cz/1626/podpora_technickeho_vzdelavani.htm informace k stipendijním středoškolským oborům, včetně TV spotů
 • www.budoucnostpovolani.cz informace o šancích na uplatnění v oboru
 • http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo absolventi v evidenci ÚP podle škol a oborů
 • www.scio.cz nabízí přípravu na přijímací zkoušky ve formě online testů, tištěných sad testů, cvičebnic, prezenčních kurzů a přijímaček nanečisto

Kde hledat pomoc při výběru SŠ


V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:

 • za správnost známek, průměrů, podepsání přihlášky a orazítkování
 • za vyplnění hlavičky ZL, její podepsání ředitelem školy a orazítkování
Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka!
Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci.

Po ukončení přijímacího řízení sdělí žák TU, na jakou střední školu odevzdal zápisový lístek.