Školní rok 2017/2018

· Využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání – IVP

· Speciální učebnice, pracovní sešity a didaktické materiály

· Poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm – školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence

· Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP)· Zajištění služeb asistentů pedagoga – celkem pět na 1. a 2. stupni

· Zájmové činnosti podporující pedagogickou intervenci (doučování)

Pokyny k vyplňování přihlášky

POZOR! Změna školského zákona

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (týká se i soukromých škol).
 • Jednotná zkouška se nekoná do oborů s talentovou zkouškou, výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou.
 • Pokud uchazeč podá dvě přihlášky, koná dvakrát zkoušku, do hodnocení se mu započítává vždy lepší výsledek.
 • Testy jednotné zkoušky zajišťuje Cermat a nepřipravuje žádné testy v knižní ani online podobě ani nepořádá žádné přípravné kurzy.
 • Testy budou centrálně vyhodnocovány.
 • Ukázkové úlohy a ilustrační testy naleznete na stránkách www.cermat.cz
 • Pozvánku ke zkoušce pro 1. kolo zasílá ředitel SŠ 14 před jejím konáním

Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce může (nemusí) ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací zkoušku (obsah a formu stanovuje ředitel školy).

Ředitel SŠ hodnotí uchazeče podle:
 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky (na přijetí žáka se podílí nejméně 60 %, u Gymnázií se sportovní přípravou minimálně 40%)
 • Hodnocení z předchozího vzdělávání (1. a 2. pol. 8 roč., 1. pol. 9. roč.)*
 • Výsledků školní zkoušky (pokud se koná)
 • Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Ředitel SŠ zveřejní pro 1. kolo přijímacího řízení: jednotná kritéria přijímání, způsob jejich hodnocení a počet přijímaných uchazečů
do 30. 10 2016 (pro obory s talentovou zkouškou)
do 31. 1. 2017 (pro ostatní obory)

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín
12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory

18. dubna 2017 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín
19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory

20. dubna 2017 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia!!!

V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 11. 5. a 12. 5. 2017

Termíny talentových zkoušek:
na uměleckých školách: 2. – 15. 1. 2017
na konzervatoři: 15. 1. 2017 – 31. 1. 2017

na Gymnáziu se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2017

Žák, který podává přihlášku(y) na obor s talentovou zkouškou, může podat do 1. 3. 2017 ještě 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole nemůže být důvodem pro stanovení náhradního termínu.

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání (bez maturitní zkoušky) se koná v období 22. 4 – 30. 4. 2017.

Informace o kritériích přijímání a počtu přijímaných uchazečů najdete na stránkách příslušné školy..

 

Přihláška na SŠ

 • V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
 • Žáci 9. ročníků obdrží přihlášky od třídních učitelů začátkem ledna
 • Žáci 5. a 7. ročníků si přihlášky obstarají sami v prodejně SEVT nebo stáhnou z internetu
 • Vyplněné přihlášky odevzdají žáci ke kontrole a potvrzení třídnímu učiteli ZŠ, ředitel přihlášku podepíše a opatří razítkem školy – v době od 1. 2. do 10. 2.  2017
 • Zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli SŠ (osobně nebo poštou – vždy doporučeně, schovat si doklad), kam se hlásí ke studiu:do 30. 11. 2016 (do oborů s talentovou zkouškou)do 1. 3. 2017 (do oborů bez talentové zkoušky),
 • Na druhé kolo a další kola přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášku sami, to stejné pokud přihlášku zkazí nebo ztratí 
 • Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce údaje o škole, kam podává druhou přihlášku, školy musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.
 • Součástí přihlášky mohou být dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ, např. doklady o výsledcích v různých soutěžích, olympiádách, doklady o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání př. v JŠ, ZUŠ. (Pořídit kopie, zkonzultovat se SŠ, zda stačí kopie, anebo zda chtějí úřední ověření).
 • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízeníZápisový lístek (ZL)

 

Zápisový lístek (ZL)

 • ZL slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu.
 • Žák obdrží ZL na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2016 (pro obory s talentovou zkouškou) do 15. 3. 2017 (pro ostatní obory)
 • ZL si osobně vyzvedne na ZŠ zákonný zástupce, který podepisoval přihlášku! Nezapomene občanský průkaz!
 • V případě ztráty ZL se zákonný zástupce i žák dostaví do ZŠ, vyplní žádost a čestné prohlášení. Na ZL je poznamenáno, že se jedná o náhradní ZL.
 •  Zákonný zástupce odevzdá ZL na tu SŠ, kam žák nastoupí. Pokud si podal 2 přihlášky a je přijat na obě školy, vybere si jednu z nich. Na ZL žák vyplní název oboru a název školy, kterou si ke studiu zvolí. Tuto volbu, včetně odeslání ZL, provede do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě:
1. Že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

2. Že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky.

 • Při převzetí ZL bude SŠ ověřovat, zda údaje uvedené na ZL odpovídají údajům na přihlášce.
 • Když byl žák přijat na SŠ v prvním kole přijímacího řízení, nemůže se účastnit dalších kol přijímacího řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům žádné rozhodnutí neposílá! Seznam přijatých zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je žákovi přiděleno v den konání zkoušky. V případě, že se zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo uchazeči zasláno spolu s informací o nekonání zkoušky.

 

Odvolání uchazeče:

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel SŠ odesílá rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že adresát (zákonný zástupce) nebyl zastižen, uloží se zásilka na poště. Když si adresát zásilku nevyzvedne do 10 dnů od uložení, je zásilka považována za doručenou. Po těchto 10 dnech se počítají 3 dny (pracovní), kdy má zákonný zástupce možnost podat odvolání.

Zákonný zástupce musí v odvolání uvést, jakou chybu ředitel při přijímacím řízení udělal.

Odvolání se může podat, až když ředitel SŠ dá rozhodnutí o nepřijetí k poštovní přepravě. Jinak je neplatné!

 

Další kola přijímacího řízení:

Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí KÚ počet volných míst a KÚ zveřejní přehled škol* Možnost podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce uvádíte už jen jednu školu

Koná se nejdříve 14 dnů po vyhlášení, pozvánka zasílána 7 dní před konáním přijímací zkoušky

Informace o volných místech na školách po prvním či dalších kolech přijímacího řízení naleznete na www.kraj-jihocesky.cz, podsekce Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – volná místa

 

Informace o přijímacím řízení:

www.kraj-jihocesky.cz

www.msmt.cz

Užitečné webové stránky

www.infoabsolvent.cz nabízí orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol, možnosti uplatnění na trhu práce, profitest, videoukázky k technickým oborům vzdělání atd.

www.atlasskolství.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol v ČR

www.gwo.cz průvodce světem povolání

www.istp.cz průvodce světem povolání (pracovní náplň, uplatnění na trhu práce, průměrné platové ohodnocení…)

http://www.kraj-jihocesky.cz/1626/podpora_technickeho_vzdelavani.htm informace k stipendijním středoškolským oborům, včetně TV spotů

www.budoucnostpovolani.cz informace o šancích na uplatnění v oboru

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo absolventi v evidenci ÚP podle škol a oborů

 

V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:

za správnost známek, průměrů, podepsání přihlášky a orazítkování

za vyplnění hlavičky ZL, její podepsání ředitelem školy a orazítkování

Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka!Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci.

Možný vzor odvolání

 

Pedagogicko – psychologická poradna
 tel: 387 927 153, 387 927 154
Nerudova 59
České Budějovice370 04
Poradna zajišťuje pedagogicko – psychologické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků.
 
Speciálně pedagogické centrum
tel. 774 300 038
Štítného 3
České Budějovice
SPC poskytuje služby dětem a žákům s mentálním postižením a dětem a žákům s poruchou autistického spektra
 
Další SPC:
SPC pro vady řeči -- Sakařova 342,Týn nad Vltavou 375 01
SPC pro sluchově postižené – Riegrova 3, České Budějovice 370 01
SPC při Speciální MŠ (pro vady zraku) – Zachariášova 2089/5, České Budějovice 370 04
 
Školské zařízení
Středisko výchovné péče
tel. 386 355 888
Dukelská 23
České Budějovice
 

SVP poskytuje preventivní a poradenskou pomoc dětem s poruchami chování či s negativními projevy v sociálním vývoji.

Činnost střediska:
Diagnostika
Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží
Ambulantní vedení klientů
Individuální, rodinná a skupinová psychoterapie
Sociální prevence
Skupinová práce s problémovým kolektivem třídy

Pokyny k vyplňování přihlášky

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (týká se i soukromých škol).
 •  Jednotná zkouška se nekoná do oborů s talentovou zkouškou, výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou.
 • V prvním kole může uchazeč podat až 2 přihlášky (v dalších kolech není počet přihlášek omezen).
 • Pokud uchazeč podá dvě přihlášky, koná dvakrát zkoušku, do hodnocení se mu započítává vždy lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.
 • Testy jednotné zkoušky, jejich přípravu, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum Ilustrační testy k přijímacím zkouškám naleznete na stránkách www.cermat.cz
 •  Pozvánku ke zkoušce pro 1. kolo zasílá ředitel SŠ 14 před jejím konáním
 • Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce může ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací zkoušku (obsah a formu stanovuje ředitel školy).

Ředitel SŠ hodnotí uchazeče podle:

 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky (na přijetí žáka se podílí nejméně 60 %, u Gymnázií se sportovní přípravou minimálně 40%)
 • Hodnocení z předchozího vzdělávání (vysvědčení ze ZŠ za poslední 3 pololetí)
 • Výsledků školní zkoušky (pokud se koná)
 • Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výsledky v oborových soutěžích, získané dílčí kvalifikace či vzdělání).
Ředitel SŠ zveřejní pro1. kolo přijímacího řízení: jednotná kritéria přijímání, způsob jejich hodnocení a počet přijímaných uchazečů do 31. 10. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou)
                do 31. 1. 2019 (pro ostatní obory)

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín
12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory

16. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín
15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory

17. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

!!! V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 13. 5. a 14. 5. 2019

Termíny talentových zkoušek:
2 termíny v období:
– na uměleckých školách: 2. – 15. 1. 2019
– na konzervatoři: 15. 1. 2019– 31. 1. 2019

– na Gymnáziu se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2019

Žák, který podává přihlášku(y) na obor s talentovou zkouškou, může podat do 1. 3. 2019 ještě 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

Přehled škol s talentovou zkouškou

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole nemůže být důvodem pro stanovení náhradního termínu.

 

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání (bez maturitní zkoušky) se koná v období 22. 4 – 30. 4. 2019. Informace o kritériích přijímání a počtu přijímaných uchazečů najdete na stránkách příslušné školy.

 

Přihláška na SŠ

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky.

 • Žáci obdrží přihlášky od třídních učitelů začátkem ledna.
 • Vyplněné přihlášky odevzdají žáci ke kontrole a potvrzení třídnímu učiteli ZŠ, ředitel přihlášku podepíše a opatří razítkem školy – v době od 11. 2. – 15. 2. 2019
 • Zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli SŠ (osobně nebo poštou – vždy doporučeně, schovat si doklad), kam se hlásí ke studiu:do 30. 11. 2018 (do oborů s talentovou zkouškou) do 1. 3. 2019 (do oborů bez talentové zkoušky),
 • Na druhé kolo a další kola přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášku sami, to stejné pokud přihlášku zkazí nebo ztratí, obstarat si ji můžete v prodejně SEVT nebo stáhnout z internetu.
 • Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce údaje o škole, kam podává druhou přihlášku, školy musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.
 • Součástí přihlášky mohou být dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ, např. doklady o výsledcích v různých soutěžích, olympiádách, doklady o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání př. v JŠ, ZUŠ, (kopie přiložíte k přihlášce).
 • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).

 

Zápisový lístek (ZL)· ZL

slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu.

 • Žák obdrží ZL na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou)do 15. 3. 2019 (pro ostatní obory)
 • Zápisový lístek si osobně vyzvedne na ZŠ zákonný zástupce, který podepisoval přihlášku! Nezapomene občanský průkaz!
 • V případě ztráty ZL se zákonný zástupce i žák dostaví do ZŠ, vyplní žádost a čestné prohlášení. Na ZL je poznamenáno, že se jedná o náhradní ZL.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč či zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy, kam byl přijat ke vzdělání. Na ZL žák vyplní název oboru a školy, kterou si ke studiu zvolí. Tuto volbu, včetně odeslání ZL, provede do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě:
1. že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání proti nepřijetí.
2. že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí o přijetí:
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům žádné rozhodnutí neposílá! Seznam přijatých zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy, zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.
 • Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je žákovi přiděleno v den konání zkoušky.


Odvolání uchazeče:

 • Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a ředitel školy následně odvolání postupuje krajskému úřadu.
 • Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.
 • Přesný vzor odvolání není stanoven, možné vzory odvolání uvádějí některé SŠ na svých stránkách.

 

Další kola přijímacího řízení:

 • Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 •  Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí KÚ počet volných míst a KÚ zveřejní přehled škol.
 •  Možnost podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce uvádíte už jen jednu školu
 •  Koná se nejdříve 14 dnů po vyhlášení, pozvánka zasílána 7 dní před konáním přijímací zkoušky.
 •  Informace o volných místech na školách po prvním či dalších kolech přijímacího řízení naleznete na www.kraj-jihocesky.cz, podsekce Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – volná místa

 

Informace o přijímacím řízení:

Užitečné webové stránky:

 • www.infoabsolvent.cz

nabízí orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol, možnosti uplatnění na trhu práce, profitest, videoukázky k technickým oborům vzdělání atd.

 •  www.atlasskolství.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol v ČR
 • www.gwo.cz průvodce světem povolání
 • www.istp.cz průvodce světem povolání (pracovní náplň, uplatnění na trhu práce, průměrné platové ohodnocení…)
 • http://www.kraj-jihocesky.cz/1626/podpora_technickeho_vzdelavani.htm informace k stipendijním středoškolským oborům, včetně TV spotů
 • www.budoucnostpovolani.cz informace o šancích na uplatnění v oboru
 • http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo absolventi v evidenci ÚP podle škol a oborů
 • www.scio.cz nabízí přípravu na přijímací zkoušky ve formě online testů, tištěných sad testů, cvičebnic, prezenčních kurzů a přijímaček nanečisto

Kde hledat pomoc při výběru SŠ


V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:

 • za správnost známek, průměrů, podepsání přihlášky a orazítkování
 • za vyplnění hlavičky ZL, její podepsání ředitelem školy a orazítkování
Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka!
Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci.

Po ukončení přijímacího řízení sdělí žák TU, na jakou střední školu odevzdal zápisový lístek.

Kariérové poradenství
- poradenská pomoc žákům při volbě povolání

- spolupráce s rodiči žáků v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblastech:
- kariérového poradenství- péče o žáky s SVP
- řešení výchovných a výukových problémů žáků

- přípravy a vyhodnocování plánu pedagogické podpory a IVP